Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Fotopast shop s.r.o., IČO: 06844511 , sídlem Pardubická 222, Srnojedy 53002 ( dále jako „prodávající“)

1. Záruka na jakost

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vadu a když kupující zboží převzal:

1.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

1.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

1.1.3. vyhovuje zboží právním předpisům

1.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost

 

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1. Práva kupujícího v případě reklamace musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího a to zasláním zboží na adresu BUNATY s.r.o Pardubická 222, Srnojedy 53002

2.3. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě zboží a to přiložením kopie daňového dokladu

2.4. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

3. Lhůty pro uplatnění reklamace

3.1. Poskytl – li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list smlouva nestanoví jinak.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnes převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě.

3.3. Záruční lhůta činí pro nové zboží 24 měsíců a vztahuje se pouze na zboží, které je uhrazeno a není poskytnuto zdarma

3.4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

3.6. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a neprodlužuje se záruční doba

 

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží

4.1.2 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.

4.1.3 mechanickým poškozením

4.1.4 vytečením elektrolytu baterií

4.1.5 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

4.1.6 Provedením nekvalifikovaného zásahu

4.1.7 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno

4.1.8 poškození v důsledku vyšší moci

 


Odstoupení od smlouvy

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Fotopast shop s.r.o., se sídlem Pardubická 222, Srnojedy 530 02, identifikační číslo: 06844511, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.